Montax imposer – software pro archovou montáž

Paleta Korekce tloušťky papíru

Korekce tloušťky papíruPaletu lze zobrazit pouze v Rozšířeném režimu.

Umožňuje korigovat tloušťku papíru u montáží, u kterých se papír skládá, jednotlivé archy se vkládají do sebe a poté se ve hřbetě svážou (sešijí). Pokud je takto vložených archů větší množství, budou vnitřní strany tiskoviny po jejím zavření vysunuty ven až o několik milimetrů. To může způsobit, že obsah strany se dostane po ořezu složené tiskoviny příliš blízko k okraji papíru. Pro korekci tohoto jevu lze tisk na vnitřních arších posunout směrem ke hřbetu, aby zůstala zachována vzdálenost od okraje po oříznutí. Tato korekce se aktivuje volbou „Posun vnitřních stran k sobě“. Protože se však může stát, že grafika stran tuto korekci nedovoluje (obsah vnitřních stran by se mohl posunout až příliš blízko ke hřbetu), je možno použít i korekci „Posun vnějších stran od sebe“. Tento typ korekce neposunuje vnitřní strany, nehrozí tedy nebezpečí, že by mohla být grafika nebo text blízko hřbetu. Může však být nevhodná pro první strany tiskoviny v případě, že jsou potištěny až ke hřbetu – jejich posunutím ven při nedostatečné spadávce ve hřbetu (ta by bez korekce nebyla potřebná) by se mohla objevit u hřbetu nepotištěná oblast a v případě, že grafika plynule přechází z jedné strany na druhou nebo z titulní na poslední stranu obálky by tento přechod mohl být posunem narušen. Oba typy korekcí lze kombinovat, zapnout je tedy zároveň.

Míru korekce a tedy i posun stran („tloušťku papíru“) lze ovlivnit nastavením hodnoty posunu mezi dvěmi následujícími archy (v tom případě se dopočítá posun na posledním, resp. na prvním archu) nebo nastavením tohoto celkového posunu (v tom případě se dopočítá posun mezi dvěma archy podle celkového počtu archů). V případě, že jsou aktivní obě volby, je nutné posun mezi dvěma archy zadat (nelze jej dopočítat) a dále zadat buď posun na prvním nebo na posledním archu (druhý parametr se dopočítá). Na paletě jsou obrázky překreslující se podle aktuálního nastavení, které ilustrují vysouvání prvních stran od hřbetu (vzdálenost od hřbetu by měla být nulová nebo kladná) a zasouvání posledních stran do hřbetu (tato zasunutá část strany nebude viditelná a vzdálenost strany od hřbetu by měla být nulová nebo záporná).

Směr této korekce (směr posunu následující strany oproti předchozí) je v náhledu naznačen šipkami a lze jej zadat na Infopaletě při vybrání konkrétní pozice. Šipky by měly směřovat ke hřbetu výsledné tiskoviny.

Na paletě je pro informaci i hodnota korekce (posunu) na aktuálně zobrazeném archu.

Pozn.: V případě rozdílného vyřazení některých archů tiskoviny (např. obálky nebo vnitřních stran na půlarch) lze pro správný výpočet korekce zapnout volbu „Navázat z předchozí montáže“ (v předchozí montáži musí být korekce zapnuta). V tomto případě jsou parametry korekcí společné pro všechny takto navázané montáže a aktuální posun prvního archu následující montáže navazuje na posun posledního archu předchozí montáže – pokud není tato volba použita, platí parametry jen pro aktuální montáž a následující montáž počítá korekci bez jakékoli vazby na předchozí.