Montax imposer – software pro archovou montáž

Číslování a vlastní objekty

Info paleta montáže

Běžně používané a automaticky umístěné značky lze aktivovat na paletě Křížky a značky. Pro další speciální značky, číslování a specificky umístěné nebo alternativně zobrazované objekty lze použít funkci Číslování a vlastní objekty. Na rozdíl od značek aktivovaných na paletě Křížky a značky nejsou tyto vlastní objekty omezeny nastaveným (nebo automaticky spočítaným) okrajem montáže. Pozn: čárové kódy jsou dostupné pouze s rozšířením pro tisk variabilních dat.

Přidávat a upravovat tyto objekty, texty a čísla lze v režimu, který se aktivuje tlačítkem "Upravit číslování a objekty" na paletě Křížky a značky nebo v menu Úpravy. Vzhled vodorovné Info palety se změní a umožní práci v tomto režimu. Aktivace režimu je indikována také červenou barvou textu tlačítka.

Na arch lze přidat čísla, která mohou být použita např. pro číslování vstupenek, pro přidání čísel stránek apod. Lze také přidat další objekty a detailně nastavit jejich velikost, umístění a barvu. Tyto objekty je možno posunovat na následujícím archu nebo skupině, takže je lze využít např. jako značky pro kontrolu složek. Je možno přidat i libovolný počet vlastních pdf souborů (příp. obrázků), které mohou obsahovat libovolnou značku, lištu, čárový kód apod.

Objekt je možno přidat stisknutím tlačítka + nebo přímo tlačítkem se symbolem příslušné objekty. Na archu se přidaný objekt objeví zvýrazněný červenobílým obdélníkem, je vybrán a lze jej upravovat. Následným stiskem tlačítka se symbolem jiného objektu se změní druh vybraného objektu. (Pozn.: pokud je objekt vybrán, stiskem symbolu objektu se změní jeho druh; pokud není vybrán žádný objekt, je přidán nový.)

Pod tlačítky objektů je nástroj k uložení vybraného objekty pro pozdější použití: do pole napište jméno sloužící k pozdější identifikaci objektu a stiskněte symbol diskety. Objekt bude uložen spolu s veškerým nastavením tohoto objektu. Kdykoli jej pak lze vybrat z rozevíracího seznamu a přidat jej tak na arch. Lze jej i z tohoto seznamu odstranit tlačítkem se symbolem koše. (Pozn.: v tomto seznamu může být pod jedním řádkem uložen jeden nebo více objektů; podobný seznam na paletě Křížky a značky ukládá nastavení všech značek a objektů použitých v montáži.)

Po přidání objektu na arch bude aktivní seznam objektů na paletě vlevo nahoře. Pomocí tohoto seznamu lze objekty později vybírat pro jejich úpravy. Odstranit objekt z montáže lze stisknutím tlačítka koš (vedle +). Ukončit režim úpravy objektů lze tlačítkem OK na této paletě nebo opětovným stiskem tlačítka "Upravit číslování a objekty". Pokud je v montáži více objektů a některé jsou pod stranami k montáži (mají aktivní volbu Na pozadí) a jiné ne, jsou objekty pod stranami a nad nimi odděleny položkou ---Strany--- pro lepší orientaci v seznamu. Objekty s nižším číslem jsou umístěny pod ostatními (číslo znamená pořadí umisťování na arch).

Vytvořený objekt lze vybrat také pomocí myši, a to buď kliknutím na objekt nebo kliknutím na plochu a tažením vybrat jeden nebo více objektů v oblasti (lze použít shift a ctrl pro přidání resp. odebrání vybraných objektů). Pokud je vybrán více než jeden objekt, nelze měnit jeho parametry, je možno jej jen duplikovat, kopírovat, posunovat a hlavně ukládat vybrané objekty (jako jednu položku seznamu Uložené) pro pozdější použití.

Objekt může být přiřazen buď k archu, ořezovému rámečku archu nebo k jednotlivým pozicím. Pokud je přiřazen k pozicím, může být přiřazen ke všem nebo pouze k vybraným. K výběru pozic pro aplikaci objektu slouží tlačítko "Vyber pozice". Po stisknutí tohoto tlačítka lze kliknutím na pozici vybrat tuto pozici pro umístění objektu, se Shiftem přidat k vybraným pozicím, s Ctrl přidat/odebrat z výběru, kliknutím mimo pozici a tažením lze vybrat více pozic najednou. Opětovným stiskem tlačítka "Vyber pozice" je výběr pozic pro objekt ukončen. I zde je výběr pozic indikován červenou barvou textu tlačítka. (Pozn.: lišta a značka kontroly nakládání nemohou být přiřazeny k pozici.)

Ovládacím prvkem "Zarovnáno" je možno stanovit, odkud bude měřena vzdálenost v následných polích X a Y. Při volbě v levém sloupci je X udáváno jako vzdálenost mezi levým okrajem archu (resp. pozice) a levým okrajem objektu, pro střední sloupec je to vzdálenost mezi středem archu (pozice) a středem objektu, pro pravý sloupec je X vzdálenost mezi pravým okrajem archu (pozice) a pravým okrajem objektu (pro Y platí obdobně pro řádky). U textu a čísel se do vzdálenosti započítává i oblast pro diakritiku a spodní dotažnici. Záporná hodnota (u levého a pravého sloupce nebo horního a dolního řádku) označuje směr ven z archu nebo pozice, objekt může být tedy umístěn např. i vně pozice se kterou je svázán (lze využít např. pro přidání názvů souborů pod pozicí, pokud chceme vytvořit přehled obrázků včetně názvů – stačí vhodně nastavit mezeru mezi řádky a okraj archu). Kromě nastavení hodnot v polích X a Y lze umístění vybraného objektu měnit také tažením na pracovní ploše. (Pozn.: výjimkou jsou první dva druhy objektu typu lišta; ta je zarovnána vždy na střed a lze měnit její vzdálenost od okraje archu a tím i její délku.)

Aktivací tlačítka nad poli X a Y lze objekty posunovat, a to buď na dalším archu nebo na další skupině archů (složce). Tak lze tento objekt použít k označení složky pro knihařské zpracování (pro kontrolu složek). Pouze v případě použití více montáží: posun objektů mezi jednotlivými montážemi lze propojit. Pokud je v první (levé) montáži nastaven proměnný posun u některých objektů, lze ve druhé nebo další (pravé) montáži vybrat volbu Svázat s předchozí a v následujícím dialogu jsou zobrazeny všechny objekty z předchozích (levých) montáží, ve kterých je nastaven proměnný posun. Po výběru z tohoto seznamu budou všechny parametry objektu v aktuální montáži převzaty z předchozího objektu. Toto provázání se týká všech parametrů: v případě, že v předchozí (levé) montáži objekt změníme (např. posuneme), je tato změna přenesena i do všech provázaných (pravých) objektů. Toto provázání platí pouze zleva doprava a pokud změníme provázaný objekt ve druhé nebo další montáži, provázání parametrů se zruší a změny objektů se přenášet již nebudou. Pouze proměnný posun je provázán i nadále. K provázání objektů dojde automaticky i v případě, že v aktuální montáži má nějaký objekt nastaven proměnný posun a je přidána další montáž (kliknutím na záložku + na navigačním panelu Více montáží, montáž včetně objektů je zkopírována a objekty s proměnným posunem jsou provázány). Lze také zkopírovat jen samotný objekt pomocí kontextového menu – při použití více montáží je přístupná položka "Kopírovat do montáže", pokud má objekt nastaven proměnný posun a vpravo je nějaká další montáž, zpřístupní se položka menu "Kopírovat do montáže a provázat posun".

Kontextové menuObjekty mohou být umístěny v popředí (nad stranami k montáži) nebo na pozadí (pod stranami k montáži) v závislosti na zaškrtnutí políčka Na pozadí. Změnit vzájemné pořadí objektů (posunout výš nebo níž) lze pomocí kontextového menu (vyvolá se stisknutím pravé klávesy myši v režimu editace vlastních objektů). Pomocí tohoto menu lze také objekt přesunout pod nebo nad strany k montáži a případně vybraný objekt duplikovat, kopírovat nebo vložit objekt dříve zkopírovaný do schránky.

Pomocí kontextového menu lze také zobrazit aktuální souřadnice vybraného objektu. Souřadnice levého horního rohu objektu jsou zobrazeny na levé straně. Pokud je aktivován posun objektu, je zobrazena i aktuální vzdálenost objektu včetně posunu.

Další pole se mění podle typu objektu: může to být šířka, výška, délka nebo tato pole nejsou zobrazena vůbec. U objektu obdélník lze nastavit velikost podle velikosti pozice nebo archu a takto lze vytvořit např. rámeček kolem pozice. U objektu linka je přístupná volba "závislá na ořezu" a v tomto případě se bude délka linky měnit podle velikosti pozice nebo archu.

Následující volby definují možnosti zobrazení objektu – na líci, rubu nebo na obou a také je zde volba na všech arších, pouze na prvním nebo posledním archu, pouze na prvním nebo posledním archu skupiny. Lze také použít možnost "Vlastní", při které se zobrazí dvě pole pro zadání čísla archu, na kterém bude objekt zobrazen poprvé a počet archů, po kterých bude zobrazen znovu.

Následující ovládací prvky jsou různé podle typu objektu: lze jimi nastavovat barvu výplně a linky objektů (podle typu objektu může být zobrazena také pouze výplň, pouze linka nebo žádná z těchto voleb). Volba "Bílý okraj" přidá objektu bílou linku, aby byla lépe zřetelná na tmavém podkladě. Barva může být černá, registrační (ve všech barvách 100%), lze ji zadat hodnotami CMYK, může být zvolena „žádná“ (což má smysl např. u obdélníku nebo elipsy, pokud má mít pouze výplň nebo pouze linku) nebo lze použít přímou barvu (např. Pantone).

Další volby (pokud jsou zobrazeny) jsou specifické pro konkrétní objekty:

Číslování umožňuje vybrat font a jeho velikost, otočení čísla po 90 stupních, otočení čísla na rubu archu o 180 stupňů. Dále je možno zvolit "Začátek" číslování (první použité číslo) a "Konec" číslování. Číslo je po každém použití zvýšeno o "Krok", lze však nastavit, že na stejné pozici je na líci i rubu totožné. Je možné také nastavit počet opakování čísla (pokud je aktivní volba líc/rub totožný, rub se nezapočítává). Pokud je "Konec" nenulové číslo, je číslování ukončeno dosažením této hodnoty. Pokud by strany k montáži nestačily pro vyčerpání čísel, budou strany opakovány dokud nebude dosaženo hodnoty "Konec", např. pro číslování vstupenek stačí pdf pouze s jednou stranou, která bude automaticky opakována pro všechny vstupenky (při oboustranných vstupenkách jsou třeba 2 strany - líc a rub vstupenky). Pokud je hodnota "Konec" nulová, žádné strany přidávány nejsou a číslovány jsou pouze strany k montáži (lze využít k přidání čísel stran). Další pole umožňují doplnění nul zleva na specifikovaný počet cifer čísla a také přidání libovolného textu před a za číslo. Posledním tlačítkem lze vyvolat menu pro volbu režimu opakování stran: Lze použít dva režimy opakování stran k montáži, pokud nebude dostatek stran pro vyčerpání čísel. V tom případě může být buď opakována jen poslední strana nebo po vyčerpání poslední strany bude jako následující použita první strana a následovat budou všechny další strany k montáži (montáž začne znovu od začátku).

Další možností je přidat na arch text. Lze nastavit druh písma a velikost, jeho rotaci a zda má být na rubu otočen o 180 stupňů. Text zadaný do textového pole může být doplněn o řadu symbolů (v hranatých závorkách, vložených vybráním z rozevíracího seznamu), umožňujících použití čísla archu nebo složky, jména souboru použitého k montáži (pokud je text přiřazen k pozici) nebo všech souborů použitých na archu (při přiřazení k archu), popřípadě čísla nebo počty stran (opět v závislosti na přiřazení k archu nebo pozici). Symboly a text lze libovolně kombinovat, případně lze symboly z textu smazat. Tento typ objektu může být tedy použit jak pro vytvoření vlastního popisu archu, tak i např. jako popisek importovaných obrázků. Pomocí tlačítka vlastnosti lze zadat i text ve více řádcích a jeho parametry. V případě rozšíření pro variabilní tisk lze s textem kombinovat také odkazy na jednotlivá pole datového souboru.

Volba PDF umožňuje přidat na arch libovolné pdf (nebo obrázek) s vlastní značkou nebo libovolným jiným motivem. Objekt může být otočen po 90 stupních, na rubu může být otočen o 180 stupňů nebo zobrazen zrcadlově. Pouze pro rozšíření pro tisk variabilních dat: jako název obrázku lze použít také pole datového souboru výběrem z rozbalovacího seznamu.

U značky pro kontrolu nakládání lze zvolit ze dvou předvolených možností nebo lze použít vlastní pdf se značkou. Možnosti otáčení a zrcadlení jsou stejné jako u předchozího objektu.

Lišta pro kontrolu barevnosti může být použita buď vestavěná (čtverce CMYK, případně doplněné o přímé barvy, ale pouze pokud se na archu vyskytují) nebo vlastní. Vestavěná lišta je zarovnána v delším rozměru vždy na střed archu.

U objektu křížek je možno vybrat jeden ze tří druhů.

Objekty obdélník, linka a elipsa další volby nemají.

Čárové kódy jsou dostupné pouze s rozšířením pro tisk variabilních dat.