Montax imposer – software pro archovou montáž

Automatická montáž pomocí sledovaných složek

sledované složkyTato funkce je dostupná pouze ve verzi Montax Imposer ProHot.

Montax Imposer ProHot podporuje automatickou archovou montáž prostřednictvím sledovaných složek (hotfolder). Sledované složky lze přidat a nastavit v menu (Úpravy/Nastavení sledovaných složek).

Pro funkci automatického vyřazení musí být spuštěn Montax Imposer Hotfolders Monitor, Montax Imposer spuštěn být může nebo nemusí. Nastavení sledovaných složek a jejich úpravy lze provádět v hlavní aplikaci Montax Imposer.

Archová montáž pomocí sledovaných složek je založena na nastavení v hlavní aplikaci – jako šablona pro vyřazení pomocí sledované složky je použita montáž vytvořená v hlavní aplikaci. Všechna nastavení v hlavní aplikaci jsou použita při montáži pomocí sledovaných složek (s výjimkou nastavení na paletě Strany k montáži, které mění zdrojové strany).

Nastavení sledovaných složek

Nejprve je nutno vybrat šablonu - vzhled montáže, který bude použit pro automatickou montáž. Lze použít buď aktuálně otevřenou montáž nebo vybrat jinou, dříve uloženou montáž. Poté je třeba vybrat umístění této sledované složky a její název. Na vybraném umístění bude tato složka vytvořena, do její podsložky "template" bude nahrána šablona montáže (s příponou .mox) a bude vytvořena podsložka "out-název". Pdf soubory nahrané do sledované složky budou vyřazeny podle šablony a do složky "out-název" bude přemístěno zdrojové pdf, vyřazené pdf a soubor s informacemi o vyřazení (.log). Do sledované složky lze nahrát také pouze zástupce souboru nebo složky, ve které jsou vstupní soubory umístěny.

Dále bude vytvořena podsložka "m-in-název" určená pro vyřazení skupiny souborů najednou (např. obrázků). Montáž bude spuštěna až poté, když nejméně 5 sekund po skončení nahrávání souborů do složky nezačne nahrávání dalšího souboru. Takto může být automaticky vyřazeno např. několik set obrázků na tiskové archy.

Vytvořená složka bude zobrazena v přehledu sledovaných složek. V tomto přehledu lze složku dočasně deaktivovat (např. v případě, že je umístěna na v určité době nedostupném disku - síťovém, přenosném nebo pomalém apod.), případně ji odstranit (složka bude odstraněna ze sledování, data však budou zachována). Nedostupné složky nebo složky s chybějící šablonou (např. omylem smazanou) jsou zobrazeny červenou barvou.

V přehledu složek lze také upravit existující šablony - po kliknutí pravým tlačítkem myši lze z menu vybrat volby Otevřít šablonu této složky, Nahradit šablonu této složky aktuální montáží nebo Nahradit šablonu této složky již uloženou montáží. V případě volby Otevřít je šablona sledované složky otevřena v programu. Po úpravách je možno šablonu uložit po opětovném otevření tohoto nastavení volbou Nahradit šablonu aktuální montáží (nebo ji uložit z menu programu Soubor->Uložit jako šablonu).

Pro sledovanou složku lze z kontextového menu nastavit akci po vygenerování výsledného pdf. Toto pdf lze:

 • otevřít ve výchozí aplikaci
 • otevřít v jiném programu (případně spustit skript nebo příkaz); jméno výsledného souboru je tomuto programu nebo skriptu předáno jako parametr
 • přesunout do složky
 • zkopírovat do složky

Dále lze nastavit, zda budou soubory k montáži po exportu smazány nebo přesunuty do složky out-název. Lze také nastavit, jestli bude generován soubor s informacemi (.log) v případě úspěšného exportu výsledného PDF (v případě chyby generování pdf, např. málo místa na disku apod. je log generován vždy). Další možností je generovat log také v případě, že kontrola montáže nalezne v montáži chybu.

Z menu lze sledovanou složku také deaktivovat, odstranit, přesunout na jiné místo nebo ji aktualizovat v případě, že byla fyzicky přesunuta a program její nové umístění nezná (byla přesunuta pomocí sysémového správce souborů a ne pomocí tohoto menu). Lze také importovat dříve sledované složky (nebo např. složky zálohované; tyto složky musí obsahovat podsložky out- a template a také šablonu).

Pozn.: lze vybrat a pomocí kontextového menu upravovat několik složek najednou (pro výběr použijte shift a ctrl).

Pro funkci automatického vyřazení musí být složka i podsložka out-název zapisovatelná a na disku musí být dostatek místa pro vyřazený soubor. Při novém vyřazení již jednou vytvořených souborů jsou původní soubory smazány (vyřazený soubor a .log). Pokud např. vyřazený pdf soubor otevřete v Acrobatu, před novým vyřazením je nutné ho zavřít, aby mohl být přepsán. Nové vyřazení neproběhne, dokud bude soubor otevřen (soubor k montáži zůstane ve složce), po uzavření výstupního souboru automatická montáž normálně pokračuje.

Automatická montáž pracuje pouze s jednou skupinou stran a nelze u ní použít funkce palety Strany k montáži. Pokud použijete více montáží, je vhodné použít Automatické přiřazení stran na archy, v opačném případě bude zdrojové pdf vyřazeno ve všech montážích.

Pro funkci automatické montáže musí být splněny tyto podmínky:

 • musí být spuštěn Montax Imposer Hotfolders Monitor
 • musí být nastaveny sledované složky
 • sledovaná složka a podsložka out-název musí být zapisovatelné
 • ve složce musí být pdf soubor k montáži
 • ve složce out-název musí být dostatek místa pro výstupní soubor
 • v podsložce template musí být soubor šablony montáže (.mox), nahraný sem automaticky během vytváření sledované složky
 • výstupní pdf soubor a soubor log (pokud již existují) musí být zapisovatelné (nesmí být např. pdf soubor otevřen v Acrobatu)