Montax imposer – software pro archovou montáž

Info paleta

Slouží k nastavení základních parametrů montáže. Má tři režimy: pokud není vybrána žádná pozice montáže, je aktivní režim, umožňující nastavit vlastnosti archu. Pokud je vybrána jedna nebo více pozic, je aktivní režim pro nastavení vlastností pozice. Třetí je režim Číslování a vlastní objekty.

V Automatickém režimu nastavuje paleta pouze vlastnosti archu a to pouze mezery mezi řádky a sloupci, všechny ostatní parametry jsou vypočteny automaticky a nezobrazují se.

Info paleta montáže

Pro zobrazení všech voleb musí být paleta v rozšířeném režimu (tlačítko vlevo pod tlačítkem minimalizovat).

Režim Vlastnosti archu:

(Není vybrána žádná pozice)

První ovládací prvek Nulové okraje a mezery paletu minimalizuje, neboť všechny parametry palety (kromě velikosti pozic) nastaví na nulu. Další ovládací prvek Okraj automaticky vypočte minimální okraj archu tak, aby se na něj vešly značky, křížky a spadávka. Třístavový ovládací prvek Mezery podle spadávky umožňuje nastavit, zda se mezery mezi řádky a sloupci budou přepočítávat podle spadávky aktuálních stran k montáži nebo budou na stranách k montáži nezávislé (zamkne nebo odemkne zámky jednotlivých mezer při zobrazení pravítek). Pokud je ve třetím (neurčitém) stavu, indikuje, že některé zámky jsou odemknuté a některé zamknuté. Ovládací prvek Spadávka automaticky vypočte spadávku archu podle stran k montáži.

Ovládací prvek Vynutit spad umožní vytvořit spad i u souborů, které jej nemají nebo nemohou mít nastaven (např. obrázky). Aktivací tohoto ovládací prvku se změní práce s rámečky řezání a spadávky strany: standardně se přizpůsobuje a zarovnává rámeček řezání strany na rámeček řezání pozice, po aktivaci tohoto ovládacího prvku se přizpůsobuje a zarovnává rámeček spadávky strany na rámeček spadávky pozice. Pokud není u stran rámeček spadávky definován (např. obrázky), pracuje se s celou plochou obrázku.

Pokud tedy mají strany k montáži dostatečnou spadávku, montáž probíhá bez aktivace "Vynutit spad" a spadávka je vytvořena podle stran. Pokud mají strany spadávku malou nebo žádnou (např. obrázky), aktivujte prvek "Vynutit spad" a požadovaný spad nastavte (jelikož jej strany nemají, nelze jej spočítat automaticky; nastavení spadávky bude platit i pro všechny pozice, ale lze také nastavit spadávku jednotlivých pozic po jejich vybrání, pokud nemají mít všechny pozice stejnou spadávku). Pak budou strany zarovnávány a přizpůsobovány spadávce pozice. U obrázků tedy ve většině případů nastavte požadovanou výšku a šířku pozic a v paletě měřítko nastavte "Přizpůsobit" nebo "Vyplnit". (Pozn.: pokud budou mít strany nastaven rámeček řezání a také spadávku, program rámeček řezání respektuje a pokusí se do strany řezat co nejméně). Lze také využít funkce "Automatická rotace" (menu stran k montáži) pro sjednocení orientace stran.

V dalších ovládacích prvcích lze nastavit Minimální okraje archu také ručně, tím se "Okraj automaticky" deaktivuje. Hodnota výšky řádků a šířky sloupců je zde společná pro všechny pozice archu; pokud jsou všechny řádky a sloupce stejné, je tato hodnota zobrazena, pokud stejné nejsou, je pole prázdné. Pokud však hodnotu zadáme, bude tato hodnota nastavena všem pozicím na archu. To se týká i mezer mezi sloupci a řádky (pokud je řádek resp. sloupec jen jeden, není odpovídající hodnota zobrazena). Spadávku archu a mezery lze nastavit také ručně v posledních polích palety. Pokud zde nastavíme ručně spadávku archu, bude toto nastavení platit i pro všechny pozice (pokud to dovolí nastavení mezer mezi sloupci a řádky – pokud jsou mezery zadány ručně, nezmění se). Poté lze změnit spadávku pouze u vybraných pozic po jejich označení.

Spadávku archu i jednotlivých pozic lze nastavit i zápornou. Záporná hodnota spadávky vytvoří bílý okraj směrem dovnitř pozice. Lze s výhodou využít pro tisk obrázků, které mají mít po ořezu bílý okraj. V případě, že není aktivována funkce "Vynutit spad", je obrázek oříznut; pokud funkce aktivována je, je obrázek přizpůsoben do této "zmenšené" pozice.

Info paleta montáže

Režim Vlastnosti pozice:

(Je vybrána alespoň jedna pozice)

Ovládací prvek Automatická spadávka pozice nastavuje spadávku vybrané pozice podle stran k montáži. Spadávku lze nastavit také ručně (případně ji lze nastavit shodně pro všechny pozice – pokud není žádná pozice vybrána lze na info paletě nastavit spadávku archu i všech pozic).

Dalším ovládacím prvkem je Pořadí strany. Pořadím je určena strana, která bude na tuto pozici umístěna. V případě, že nějaká strana není přiřazena této montáži, do pořadí se nezapočítává. Pokud tedy bude určena nějaké pozici strana s pořadím 1 a strana č. 1 bude odznačena (nezaškrtnuta), montáže se tato strana neúčastní a do pořadí se nezapočítává. Na pozici bude umístěna následující strana označená pro tuto montáž (např. strana s číslem 2). Lze tedy stanovit pořadí stran umisťovaných na jednotlivé pozice nezávisle na konkrétních stranách k montáži, a to i v případě, že žádné strany nejsou načteny. Strany k montáži mohou být načteny dodatečně, vyřazení bude sloužit jako šablona pro různé strany. Pokud pracujeme pouze s jednou skupinou stran, není třeba psát její název. Pokud však pracujeme s více stranami (v označení stran na pracovní ploše je před číslem strany název skupiny, stejně jako v ovládacím prvku), je vhodné zadat kromě čísla i tento název. V režimu booklet je aktivní také přepínač od začátku/od konce – v režimu booklet bude totiž na archu první a poslední strana, druhá a předposlední atd. Tato volba určuje, zda bude strana první od začátku nebo první od konce (tedy poslední), druhá od začátku nebo od konce (tedy předposlední) atd.

Dále je zde opět výška řádku a šířka sloupců, zde se týká pouze řádků a sloupců, ve kterých jsou vybrány pozice. Spadávka pozice již byla popisována, Umístění strany na pozici je zde pro případ, že strana nebude mít stejnou velikost jako pozice a určuje, jak bude strana zarovnána (nejčastěji na střed). Poslední je nastavení směru posunu při korekci tloušťky papíru (šipka udává, kterým směrem bude strana na následujícím archu posunuta). Pro všechny ovládací prvky platí, že pokud je vybráno více pozic a nějaká hodnota u nich není stejná, nebude tato hodnota zobrazena.

Info paleta montáže

Režim Variabilní data, číslování a vlastní objekty:

(po aktivaci režimu tlačítkem "Upravit var. data a objekty / Upravit číslování a objekty" na paletě značky, v menu úpravy nebo tlačítkem na Hlavním panelu nástrojů; variabilní data jsou dostupná pouze s rozšířením pro tisk variabilních dat)

Práce s číslováním a vlastními objekty je podrobněji vysvětlena v kapitole Číslování a vlastní objekty.