Montax imposer – software pro archovou montáž

První montáž

Pro práci v pluginu je třeba nejprve spustit program Adobe Acrobat. Po jeho spuštění otevřeme dokument, který chceme vyřadit na arch. Poté spustíme plugin Montax imposer – buď z menu (Zásuvné moduly/Montax Imposer) nebo kliknutím na ikonu pludinu na nástrojové liště Další úpravy. Při startu pluginu bude automaticky načten aktuální dokument Acrobatu.

Samostatná aplikace se spouští standardně jako běžný program kliknutím na ikonu programu na ploše nebo ve start menu systému.

Toto chování lze změnit v předvolbách: je možno nastavit, zda bude při spuštění pluginu načtena poslední montáž, která byla otevřena před ukončením pluginu, a zda bude z Acrobatu načten aktuální dokument. Kdykoli lze načíst jiný dokument k montáži buď z menu nebo tlačítkem Import pdf na Hlavním panelu nástrojů.

Program je po první instalaci v automatickém režimu (na Hlavním panelu nástrojů je stisknuto tlačítko "A"), takže řada parametrů bude vypočtena automaticky. Nejprve je třeba rozhodnout, zda potřebujeme jednostranný nebo oboustranný arch – na paletě Vzhled montáže zvolíme příslušnou možnost. Jednostranný arch volíme samozřejmě při jednostranném tisku, ale lze jej použít např. i při tisku na otočku (stejným motivem se potisknou obě strany archu) nebo v případě, že výsledná montáž je symetrická a na jedné straně je stejný motiv (např. zadní strana vizitky). Pokud zvolíme oboustranný arch, automaticky se vytvoří dva zrcadlové archy pro líc a rub.

Poté zvolíme z palety Předvolené montáže uspořádání archu, které potřebujeme. PDF dokument automaticky zaplní pozice na archu. Pokud potřebné uspořádání v předvolených montážích není, zvolíme podobné a poté nastavíme potřebný počet řádků a sloupců. Pod pracovní plochou lze aktivovat volbu náhledy, abychom viděli reálné strany a ne pouze obdélníky s čísly stran (což je však samozřejmě rychlejší).

Pokud chceme zaplnit celý arch jednou stranou, použijeme paletu Opakování stran a aktivujeme volbu Vyplnit všechny pozice (lze použít pouze u standardního zaplnění archu, nelze použít u montáže typu booklet, kdy je na archu první a poslední strana, druhá a předposlední atd. ani u montáže Rozříznout a přeložit, kdy strany zaplní nejprve první pozici na všech arších montáže, poté druhou pozici na všech arších atd.).

Typ montáže (Standardní, Rozříznout a přeložit, Booklet) je aktivován volbou předvolené montáže; pokud ji nepoužijeme, můžeme typ určit přímo nebo jej kdykoli změnit.

Dále můžeme nastavit na paletě Velikost archu potřebný formát papíru nebo jej nechat spočítat automaticky podle velikosti stran a počtu řádků a sloupců. Pokud velikost archu nastavíme ručně, lze použít volbu spočítat řádky a sloupce automaticky (zaplní arch tak, aby se na něj vešlo maximum pozic). Tato volba nelze použít u montáže typu Booklet.

Můžeme také nastavit Měřítko, a to buď procentuálně nebo použít volbu přizpůsobit či vyplnit (při té budou nestejně velké strany strany zmenšeny nebo zvětšeny podle potřeby).

Velikost jednotlivých pozic pro strany bude vypočtena automaticky, stejně tak mezery mezi nimi (ty jsou určeny velikostí spadávky, tj. okrajem stran pdf dokumentu, který bude oříznut). Mezery však lze nastavovat i ručně dle potřeby na Infopaletě.

Můžeme také použít ořezové značky, registrační křížky a popisky archu.

Pokud potřebujeme nastavit další parametry, vypneme automatický režim (klávesou "A" na Hlavním panelu nástrojů). Tím se zobrazí další volby, které byly skryty a vypočítávány automaticky. Můžeme změnit velikost okraje montáže (oblast pro značky a spadávku), velikost pozic, spadávku montáže apod. na Infopaletě. Zpřístupní se i řada dalších voleb, např. automatické zaplnění archu – můžeme změnit zaplnění archu zleva doprava a shora dolů a určit, na které konkrétní pozici bude určitá strana apod.