Montax imposer – software pro archovou montáž

První montáž

Program je po první instalaci v automatickém režimu (na Hlavním panelu nástrojů je stisknuto tlačítko "A"), takže řada parametrů bude vypočtena automaticky. Nejprve je třeba rozhodnout, zda potřebujeme jednostranný nebo oboustranný arch – na paletě Vzhled montáže zvolíme příslušnou možnost. Jednostranný arch volíme samozřejmě při jednostranném tisku, ale lze jej použít např. i při tisku na otočku (stejným motivem se potisknou obě strany archu) nebo v případě, že výsledná montáž je symetrická a na jedné straně je stejný motiv (např. zadní strana vizitky). Pokud zvolíme oboustranný arch, automaticky se vytvoří dva zrcadlové archy pro líc a rub.

Poté zvolíme z palety Předvolené montáže uspořádání archu, které potřebujeme. Dokument načtený z Acrobatu automaticky zaplní pozice na archu. Pokud potřebné uspořádání v předvolených montážích není, zvolíme podobné a poté nastavíme potřebný počet řádků a sloupců. Pod pracovní plochou lze aktivovat volbu náhledy, abychom viděli reálné strany a ne pouze obdélníky s čísly stran (což je však pro zobrazení samozřejmě rychlejší).

Pokud chceme zaplnit celý arch jednou stranou, použijeme paletu Opakování stran a aktivujeme volbu Vyplnit všechny pozice. Tuto volbu lze použít pouze u standardního zaplnění archu, nelze použít u montáží typu booklet nebo kalendář, kdy je na archu první a poslední strana, druhá a předposlední atd. U montáže Rozříznout a přeložit také nelze použít volbu Vyplnit všechny pozice, ale je možno nastavit počet opakování – strany nebudou zopakovány bezprostředně za sebou, ale budou opakovány až po vyčerpání všech stran znovu od začátku.

Typ montáže (Standardní, Rozříznout a přeložit, Booklet, Kalendář) je aktivován volbou předvolené montáže; pokud ji nepoužijeme, můžeme typ určit přímo nebo jej kdykoli změnit.

Dále můžeme nastavit na paletě Velikost archu potřebný formát papíru nebo jej nechat spočítat automaticky podle velikosti stran a počtu řádků a sloupců. Pokud velikost archu nastavíme ručně, lze použít volbu spočítat řádky a sloupce automaticky (zaplní arch tak, aby se na něj vešlo maximum pozic). Volbu spočítat automaticky nelze použít u montáží typu Booklet a Kalendář.

Můžeme také nastavit Měřítko, a to buď procentuálně nebo použít volbu přizpůsobit či vyplnit (při té budou nestejně velké strany strany zmenšeny nebo zvětšeny podle potřeby).

Velikost jednotlivých pozic pro strany bude vypočtena automaticky, stejně tak mezery mezi nimi (ty jsou určeny velikostí spadávky, tj. okrajem stran pdf dokumentu, který bude oříznut). Mezery však lze nastavovat i ručně dle potřeby na Infopaletě.

Můžeme také použít ořezové značky, registrační křížky a popisky archu.

Pokud potřebujeme nastavit další parametry, vypneme automatický režim (klávesou "A" na Hlavním panelu nástrojů). Tím se zobrazí další volby, které byly skryty a vypočítávány automaticky. Můžeme změnit velikost okraje montáže (oblast pro značky a spadávku), velikost pozic, spadávku montáže apod. na Infopaletě. Zpřístupní se i řada dalších voleb, např. automatické zaplnění archu – můžeme vypnout zaplnění archu zleva doprava a shora dolů a sami určit, na které konkrétní pozici bude určitá strana, můžeme vypnout funkci automatického přiřazení stran na rub archu v závislosti na lícové straně apod.